Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 1: Actieve voorbereiding op ouder worden

Een goede voorbereiding op ouder worden helpt ouderen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen wonen waardoor er minder druk op de professionele zorg komt. Het blijkt dat ouderen dat onvoldoende doen en onrealistische verwachtingen hebben bij de mogelijkheden van de zorg. In de regio gaan we het gesprek aan met toekomstige cliënten.

  • In samenwerking met gemeente, zorg, welzijn en andere ketenpartners prikkelen we ouderen zich voor te bereiden op hun toekomst. We bespreken de verantwoordelijkheden die de mensen zelf hebben in het organiseren van (toekomstige) zorg. En managen verwachtingen over beschikbaarheid van zorg en de mogelijkheden.

  • We zetten, ook met behulp van digitale instrumenten, in op preventie van gezondheidsklachten en werken daarin samen met o.a. huisartsen.

  • We adviseren de (toekomstige) cliënt over mogelijkheden en passende zorg.

Projecten

Project Langer Actief Thuis (gebaseerd op reablement)

Het programma Langer Actief Thuis (LAT) is gebaseerd op de principes van ‘reablement’. Deze aanpak heeft als doel het functioneren van mensen te versterken en vaardigheden (weer) aan te leren. LAT is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. We gaan uit van hun mogelijkheden en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten. Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’.

Bewustwordingscampagne Tijd voor een ander verhaal

De manier waarop de zorg voor ouderen is georganiseerd, is op korte termijn niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer en er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving. Het vraagt lef en actie van ons allemaal om er te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Geen leuk, maar wel reëel nieuws. Via een mix van filmpjes en theater zetten we u op een verrassende manier aan het denken en kunt u meepraten over dit thema.

Overige actielijnen