Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project Community Care West-Brabant

Inhoud

De projecten Community Care in Etten-Leur en Oosterhout zijn erop gericht de zorg en ondersteuning te organiseren vanuit één integraal perspectief. Hierbij vormen het privédomein van de inwoner en de lokale gemeenschap (community) het uitgangspunt. Zo wordt het beste tegemoetgekomen aan de vraag van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn/haar omgeving. Kwetsbare ouderen kunnen hierdoor langer verantwoord thuis blijven wonen, waarmee opname in het verpleeghuis of een crisisopname kan worden uitgesteld of voorkomen. Sociale ondersteuning is het eerste uitgangspunt. Met daarna, wanneer nodig, aangevuld met professionele zorg en ondersteuning. 

Resultaten 2023 

  •  De domeinoverstijgende subsidieaanvraag (SPUK DOS) is gehonoreerd.

  • Het projectplan is geaccordeerd door de bestuurders.

  •  Met betrokken partijen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

  •  Er is een projectorganisatie opgezet en stuurgroep bijeenkomsten zijn gepland.

  • De projectgroep is samengesteld en er heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. 

  • Er zijn vier leefcoaches geworven.  

  •  De gemeenten zijn betrokken, overleg tussen leefcoaches en Wmo is gepland.

  • Leefcoaches worden gekoppeld aan welzijnsmedewerkers van Surplus. 

  • De backoffice voor leefcoaches en cliëntprocessen wordt ingericht. 

  • De eerste nieuwsbrief is verzonden. 

Vervolg in 2024 

Uitvoeren van het projectplan: 

·       Includeren van inwoners en uitvoeren van de Community Care aanpak.

·       Doorontwikkelen van de werkwijze.

·       Registreren en monitoren.

·       Vervolg aanvraag domeinoverstijgende subsidie.

·       Zorgen voor overdraagbaarheid en borging na het project. 

Meer informatie en contact

Hanneke Keus, hk@collegamento.nl