Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 3: Juiste zorg op de juiste plaats

Doel in de gehele keten is het voorkomen en uitstellen van langdurige intensieve zorg en WLZ-zorg. Hiervoor gaan we kennis en ervaring verder delen met ketenpartners en meer samenwerken. Domeinoverstijgend werken leidt tot meer doelmatigheid en betere kwaliteit van zorg.

  • We zijn zorgvragen voor door tijdig met partners en netwerk gezondheidsproblemen te signaleren, te voorkomen en te beperken.

  • Ouderen met vragen verwijzen we naar het juiste loket. We verplaatsen zorg, zo mogelijk, naar de 'nuldelijn' (zelfzorg), de eerste lijn en het sociaal domein. Uiteraard vanuit de visie dat de cliënt de regie voert en keuzevrijheid heeft.

  • We organiseren over de grenzen heen en slechten daar waar mogelijk de schotten tussen cure en care. Lokaal wat kan, centraal wat moet.

  • We durven te differentiëren, specialiseren en ontdubbelen in ons aanbod.

  • Samen kijken we naar wachtlijsten en hoe we verpleeghuiszorg buiten het verpleeghuis kunnen aanbieden.

  • Keuzevrijheid buigen we om naar keuzemogelijkheid binnen de beschikbare financiële middelen.

Projecten

Programma Transmurale Zorg adherentiegebied Amphia ziekenhuis

Het doel van dit project is het optimaliseren van de ketenzorg in de regio, het voorkomen van instroom en het bevorderen van de uitstroom uit het ziekenhuis én de ouderenzorg. Betrokken zorgaanbieders en professionals werken vanuit eenzelfde visie en spreken eenzelfde taal, met behoud van ieders specifieke expertise. 

Programma Transmurale Zorg adherentiegebied Bravis ziekenhuis

Het hoofddoel van dit project is dat patiënten niet in het ziekenhuis worden opgenomen/blijven  als er geen medische indicatie (meer) is. Van cruciaal belang is dat betrokken zorgaanbieders en professionals vanuit eenzelfde visie werken. Uiteraard met behoud van ieders specifieke expertise. Zowel voorafgaand aan de ziekenhuisopname, als tijdens het verblijf in het ziekenhuis als na ontslag terug in de thuissituatie is het uitgangspunt: de zelfredzaamheid bevorderen. 

Project Anders werken bij oogdruppelen

In de regio Midden- en West-Brabant hebben partijen uit de keten gehoor gegeven aan de oproep van professionals om de autonomie en eigen regie van cliënten te stimuleren bij eenvoudige zorghandelingen die door burgers zelf gedaan kunnen worden. Professionals kunnen dan de zorg blijven verlenen waar die noodzakelijk, essentieel en specialistisch is. Oog druppelen is een activiteit die de burger in veel gevallen zelf kan doen. De juiste communicatieboodschap en instructies zijn daarbij essentieel. Middels een design sprint is in co-creatie met zorgprofessionals een nieuw proces ingericht en getoetst bij de eindgebruikers.

Project Anders werken bij steunkousen

Meer eigen regie, meer kwaliteit van leven én meer tijd die zorgprofessionals kunnen besteden aan mensen die dat echt nodig hebben. Daar werken we in Midden- en West-Brabant aan met de samenwerkende VVT-organisaties. Er zijn eenvoudige (zorg)handelingen, die nu door zorgmedewerkers worden uitgevoerd. Met een beetje hulp kunnen mensen dit ook zelf doen. Zoals het zelfstandig aan- en uittrekken van steunkousen.

Overige actielijnen