Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project Langer Actief Thuis (gebaseerd op reablement)

Aanleiding

De ouderenzorg verandert. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning blijven functioneren en staan tot op hoge leeftijd nog actief in het leven. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling dat er steeds minder werkenden zijn ten opzichte van het aantal ouderen. Het aantal werknemers in de zorg en ook het aantal mantelzorgers nemen af. De combinatie van deze twee gegevens vormt de aanleiding voor het programma Langer Actief Thuis: ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning blijven functioneren en we hebben onvoldoende zorgmedewerkers om de zorg te blijven leveren zoals we altijd deden.

“Ik kan nu weer zelf bepalen wanneer ik onder de douche ga. Dat is een stuk zelfstandigheid en vrijheid dat ik teruggekregen heb.”

Doel

Langer Actief Thuis (LAT) is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning te laten functioneren.

Wanneer er sprake is van een hulpvraag voor professionele zorg worden ouderen in eerste instantie in maximaal 12 weken begeleid om activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren. Aan het eind van deze periode wordt een indicatie voor professionele zorg gesteld.

Aanpak

Het programma LAT bevat een interdisciplinaire werkwijze, waarbij ouderen die zich aanmelden voor wijkverpleging in maximaal 12 weken door de wijkverpleging, een fysiotherapeut en een ergotherapeut worden begeleid naar maximale zelfstandigheid. Hierbij wordt uit gegaan van door de cliënt zelf geformuleerde doelen bij de start van LAT. In de begeleiding wordt door alle disciplines gewerkt aan deze doelen met de cliënt volgens een gezamenlijk met de cliënt vastgestelde manier van begeleiden. Elke discipline begeleidt de cliënt bij de activiteiten waar hij zelfstandig in wil worden op dezelfde manier met als doel dat de cliënt een nieuwe manier van handelen kan aanleren en zelfvertrouwen hierin kan krijgen. Na het doorlopen van het programma LAT wordt de indicatie voor wijkverpleging gesteld voor de activiteiten waarbij iemand dan nog hulp nodig heeft.

Behaalde resultaten in 2023

• Geïnteresseerde organisaties in heel Nederland zijn geïnformeerd over de werkwijze van LAT. • In mei 2023 vond een inspiratiebijeenkomst plaats voor medewerkers uit de regio die met LAT werken.

• Regionale kruisbestuiving is gestimuleerd door zes kartrekkersbijeenkomsten en twee intervisiebijeenkomsten met ergotherapeuten.

• Regionale implementatiecoaches hebben gedurende zes maanden de eerste 2 à 3 teams in elke organisatie begeleid die met LAT start.

• Bij elf organisaties in de regio werkten eind 2023 één of meerdere wijkteams volgens LAT. In totaal gaat het om 37 wijkteams.

• In 2023 doorliepen 410 cliënten in de regio een volledig LAT-traject met de volgende resultaten:

·        Geen zorg meer nodig 52,4%

·        Minder zorg nodig 23,9%

·        Gelijke zorg 20,2%

·        Meer zorg 3,4%

 • Toewerken naar structurele financiering is onderwerp van gesprek geweest in bestuurlijke overleggen, als ook in gesprekken met de verschillende zorgverzekeraars in de regio.

Jaardoelen 2024

  • Verdere implementatie van LAT bij meer teams in de deelnemende organisaties.

  • Opschaling LAT naar alle organisaties in de regio die wijkverpleging aanbieden. Doel: in 2024 krijgen minimaal 450 cliënten LAT.

  • Afronden effectiviteitsonderzoek.

  • Doorontwikkelen LAT met nauwe betrokkenheid van uitvoerende medewerkers.

  • Voortzetten gesprek met zorgverzekeraars over structurele financiering van LAT.

Deelnemende organisaties

West-Brabant: Avoord, Surplus, Mijzo, Thebe, Actiefzorg

Meer info en contact

MEER INFORMATIE OVER LANGER ACTIEF THUIS IS TE VINDEN IN DE TOOLBOX LANGER ACTIEF THUIS.

Elly Branderhorst, projectleider LAT: elly.branderhorst@mijzo.nl

Marieke Caron, regionaal implementatiecoach: Marieke.caron@mijzo.nl

Tommie Niessen ging op verzoek van VGZ in gesprek met Elly Branderhorst over reablement. Luister de podcast op Spotify of bekijk het interview op YouTube.