Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 4: Regionaal organiseren van goed werkgeverschap

Nieuwe medewerkers aannemen, behoud van medewerkers, een aanvaardbare werkdruk en goed werkgeverschap zijn vereisten om goede zorg in stand te kunnen houden.

  • We zetten de juiste medewerkers op de juiste plaats in door onder andere functiedifferentiatie.

  • We organiseren flexibel onderwijs, met kansen voor zij-instromers en vernieuwend praktijkonderwijs.

  • We organiseren bredere inzetbaarheid van medewerkers over de organisatie- en sectorgrenzen heen.

  • We investeren in het verminderen van de (regionale) uitstroom van medewerkers.

  • We stimuleren medewerkers zich professioneel te ontwikkelen, kennis op te bouwen over complexe zorgvragen, te vernieuwen en zich technologische innovaties toe te eigenen.

  • We ontwikkelen methodieken en instrumenten voor behoud en instroom van medewerkers.

Projecten

Project Procesoptimalisatie

Het efficiënt inrichten van werkprocessen vermindert de werkdruk, verhoogt de productiviteit en het werkgeluk. En vooral: de vrijgespeelde tijd wordt direct aan cliënten besteed. We creëren binnen dit project een cultuur van continu verbeteren. En ontwikkelen een toolkit die in actieve samenspraak met medewerkers wordt ingezet.

Project Versterken van Vitaliteit

Behoud van medewerkers is in deze tijd van krapte meer dan ooit van belang. Zorgmedewerkers zijn vaak zelf ook mantelzorger en vinden het lastig om grenzen te stellen. De balans werk-privé staat onder druk. Een steeds groter deel van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar. Het is onze ambitie medewerkers vitaal te houden door hen inzicht te geven in hun fysieke en mentale vitaliteit. En door hen te faciliteren om de regie op hun welbevinden en daarmee werkvermogen te versterken.

Project SwitchZ

Het doel van SwitchZ is het aantrekken en opleiden van zij-instromers om hen via een verkorte leerroute (op maat) een erkend diploma te laten behalen op mbo-niveau. SwitchZ voorziet snel en doelgericht in volledig inzetbaar, gekwalificeerd personeel dat zich duurzaam verbindt aan deelnemende organisaties.

Project Radicale Vernieuwing: sociale innovatie in de verpleeghuiszorg

Het doel van dit project is om meer fundamenteel te kijken naar het verbeteren van de verpleeghuiszorg, verder dan het ontwikkelen van best practices. We pakken het veelal beheersmatige fundament aan waarop de zorg gestoeld is. Door de relatie tussen bewoner, naasten en zorgverlener centraal de stellen. Het accent ligt op sociale innovatie. 

Project Medische Behandelcapaciteit

Mensen worden ouder, blijven langer thuis en de samenleving wordt meer divers. Complexe zorgbehoeften nemen daardoor toe. Tegelijkertijd is sprake van een krimpende beroepsbevolking. In de ouderenzorg is dit te merken aan het groeiende tekort aan zorgmedewerkers en specifiek aan specialisten ouderengeneeskunde. Een groot aantal ouderenzorgorganisaties in de regio West-Brabant heeft de krachten gebundeld om dit knelpunt gezamenlijk te analyseren, waarbij gekeken wordt naar toekomstbestendige oplossingen. 

Project RITZ

Het project RITZ (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg) is een unieke samenwerking tussen zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus op het gebied van personele inzet. Door samen te werken en gebruik te maken van de capaciteit die regionaal beschikbaar is, helpen de zorgorganisaties elkaar. Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een andere locatie of organisatie in de regio kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld. Zo ‘ritzen’ zij als het ware de roosters dicht.

Project Teamreflectie

De aanpak van Teamreflectie is ontstaan ten tijde van de eerste corona-uitbraak en heeft als doel het werkgeluk te vergroten en (ziekmakende) stress tegen te gaan. Teamreflectie is ontwikkeld in de regio Midden-Brabant op initiatief van zorgaanbieders van het team Waardigheid & Trots in de regio. De aanpak is geïnspireerd op de debriefing-aanpak van defensie en ontwikkeld in samenwerking met deskundige psychologen.

Overige actielijnen