Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Situatieschets

Het beroep op de ouderenzorg is groot en wordt nog groter. We staan aan de vooravond van dubbele vergrijzing: de groep ouderen wordt groter en de gemiddelde leeftijd stijgt. Het aantal mensen met dementie verdubbelt en het aantal mensen met meerdere aandoeningen neemt toe. De vergrijzing gaat in West-Brabant sneller dan in andere delen van Nederland.

Het moet anders, liever vandaag dan morgen!

De maatschappelijk wens is om zorg en behandeling zo lang mogelijk thuis te bieden. Het aantal thuiswonende ouderen zal naar verwachting dan ook harder groeien dan het aantal ouderen in zorgcentra. Dit betekent dat de druk op de thuiszorg zal toenemen. Een belemmerende factor is dat er te weinig geschikt woningaanbod is waar de ouder wordende mens veilig kan blijven wonen. Ook is er een tekort aan woonvormen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis.

De zorgvraag stijgt ook doordat er veel (psycho)sociale problematiek in de regio is. Daarbij vergroot eenzaamheid de zorgvraag. Op de lange termijn verdubbelen de uitgaven voor de zorg. Tegelijkertijd met de toename van het aantal ouderen en de zorgvraag neemt het aantal werkenden en mantelzorgers af. In 2022 werd landelijk al een tekort van meer dan 60.000 medewerkers in de ouderenzorg vastgesteld. In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers.

Onze conclusie: de huidige en toekomstige situatie is voor zorgprofessionals, ouderen en de samenleving niet houdbaar. Het moet anders en liever vandaag dan morgen!

Het is wat ons betreft tijd voor radicale transformatie waarbij we de randen van het zorgstelsel opzoeken. We kiezen daarbij bewust voor eigen regie op deze ontwikkelingen en bundelen krachten in de regio. Onze keuzes:

  • We zetten in op preventie van zorg.

  • We slechten de schotten tussen domeinen.

  • We leveren Wlz zorg in principe thuis.

  • Opname in het verpleeghuis vindt alleen (tijdelijk) plaats als er een cognitieve noodzaak is en een ondersteunend sociaal systeem ontbreekt (ZZP 4 thuis, tenzij).

  • Traditionele intramurale capaciteit breiden we niet meer uit.

  • We zetten technologie in waar dat kan.

  • We gaan voor een regionaal afgestemd zorgaanbod.

  • Voor het welzijn en levensgeluk van cliĆ«nten betrekken we andere partijen.

  • Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is goede zorg voor medewerkers een vereiste.

Om onze ambities voor elkaar te krijgen zijn 5 actielijnen uitgezet waar meerdere projecten onder vallen.