Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Hart van Hoge Vucht

Aanleiding 

In het hart van de wijk Hoge Vucht (Breda) staat verpleeghuis Vuchterhage. Het heeft een sterke wijkfunctie. Vele wijkbewoners zijn er vrijwilliger, ouderen uit de wijk zien elkaar op het ontmoetingsplein, jongeren lopen er stage en menig wijkbewoner wil als de tijd daar is hier de laatste levensfase doorbrengen. In de directe nabijheid van Vuchterhage staan een 10-tal flats in de Brussel- Roeselarestraat waar voornamelijk 70plussers wonen. De locatie staat aan de vooravond van nieuwbouw. We willen deze bouwopgave benutten om ook zorgzame buurt te creëren.

 Doel

Realiseren van een fijne woonomgeving voor (oudere) mensen met en zonder een intensieve zorgvraag. Een woonomgeving waar omzien naar elkaar en meedoen vanzelfsprekend is omdat het informele netwerk sterk ontwikkeld is en het formele netwerk beperkt wordt tot het hoogstnoodzakelijke.

Aanpak

We betrekken de mensen die het betreft vanaf dag 1. We maken hierbij gebruik van sociale innovatie methodes. Zo ontwikkelen we samen met hen een stevig sociaal fundament en een fijne woonomgeving.

We willen vanuit wonen bijdragen aan het  bevorderen/behouden van de eigen kracht, eigen regie en zelfstandigheid van oudere mensen met en zonder een intensieve zorgvraag. Maar we draaien het ook om. We willen dat de nieuwe woonomgeving ook bijdraagt aan de bewoners in de directe omgeving (denk aan flats Brussel –Roeselarestraat) en de wijk.

Resultaten 2023

• Door de inzet van een communitybuilder is een start gemaakt met het vergroten van het informele netwerk van bewoners.

In twee (van de zeven) flats is een appgroep van bewoners ontstaan en worden ‘koffie lift uurtjes’ gehouden. Bewoners zijn met elkaar in gesprek.

• Met bewoners, medewerkers, omwonenden en wijkpartners zijn de contouren van het oonondersteuningsconcept ontwikkeld.

• De basis van het team Hart van hoge Vucht is gelegd en bestaat uit medewerkers van wonen, welzijn, zorg en gemeente.

Vervolg in 2024

• Vergroten van het informeel netwerk van bewoners in de andere flats, onder andere door middel van bewonersparticipatie in het project woonondersteuningszone.

• Met bewoners, medewerkers en wijkpartners vertalen we de werkende principes van het concept woonondersteuning naar activiteiten.

We ontwikkelen een businesscase m.b.t. geclusterde woonvorm, inclusief wijkvoorzieningen omwonende (zorgvragende) ouderen.

• We ontwikkelen een nieuw toewijzingsbeleid gericht op een passende, gezonde bewonersmix.

• We breiden het team Hart van Hoge Vucht uit met welzijn, intramuraal en thuisondersteuning.

• Het team ontwikkelt een samenwerkingsvisie en leercirkel. En vertaalt het woonondersteuningsconcept naar (nieuwe) taken, rollen, verantwoordelijkheden en werkprocessen in het woon-, welzijns-, zorg- en gemeentelijk domein.

• We ontwikkelen een meetplan m.b.t. effectmeting. Gericht op het effect op langer thuis, minder eenzaamheid, uitstel zorgondersteuningsvraag, voorkomen van crisis en verhoging kwaliteit van bestaan.

 

Hoge Vucht, vandaag samen doen wat voor morgen nodig is!

 

Deelnemende organisaties

Surplus, Alwel (woningcorporatie)

Deelproject Brussel Roeselare straat

Thebe, Surplus, Alwel, WonenBreburg, Laurentius, GGD, gemeente Breda

 

Meer info en contact:  Jeannet de Graaf, jeannet.degraaf@surplus.nl