Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Actielijn 2: De zorgzame samenleving

Langer thuis wonen is het uitgangspunt. Iedereen doet mee en levert een bijdrage. Eigenaarschap en autonomie van de cliënt zijn leidend bij het organiseren van de zorg. De cliënt en het netwerk organiseren die zorg die nodig is. Zij leveren een actieve bijdrage aan de gemeenschap. De opdracht voor ouderenzorgorganisaties hierin: het vervullen van een regierol, het mee organiseren en de burger helpen de zorg zo lang mogelijk thuis te organiseren. 

  • Ouderen en mantelzorgers nemen en krijgen regie over de eigen gezondheidsgegevens en het zorgproces.

  • We ondersteunen de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

  • We organiseren educatie van de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van dementie en netwerkversterking.

  • We dragen samen met gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties zorg voor passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis.

Projecten

Project Een zorgzame buurt

De bedoeling van een zorgzame samenleving is het informele netwerk zo groot en sterk mogelijk maken en het formele netwerk beperken tot het hoogst noodzakelijke. Met als doel ouderen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit doen we door onderzoek te doen wat er aan zorgzame projecten in Nederland bedacht en/of gestart zijn. Deze in kaart brengen en juist dát specifieke ervan te gebruiken dat past in het DNA van de stad, dorp, wijk of buurt waar we in West-Brabant met een zorgzame buurt aan de slag gaan.

Project Hart van Hoge Vucht

In het hart van de wijk Hoge Vucht (Breda) staat verpleeghuis Vuchterhage. Het heeft een sterke wijkfunctie. Vele wijkbewoners zijn er vrijwilliger, ouderen uit de wijk zien elkaar op het ontmoetingsplein, jongeren lopen er stage en menig wijkbewoner wil als de tijd daar is hier de laatste levensfase doorbrengen. In de directe nabijheid van Vuchterhage staan een 10-tal flats in de Brussel- Roeselarestraat waar voornamelijk 70plussers wonen. De locatie staat aan de vooravond van nieuwbouw. We willen deze bouwopgave benutten om ook zorgzame buurt te creëren.

Project Community Care West-Brabant

De projecten Community Care in Etten-Leur en Oosterhout zijn erop gericht de zorg en ondersteuning te organiseren vanuit één integraal perspectief. Hierbij vormen het privédomein van de inwoner en de lokale gemeenschap (community) het uitgangspunt. Zo wordt het beste tegemoetgekomen aan de vraag van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn/haar omgeving. Kwetsbare ouderen kunnen hierdoor langer verantwoord thuis blijven wonen, waarmee opname in het verpleeghuis of een crisisopname kan worden uitgesteld of voorkomen. Sociale ondersteuning is het eerste uitgangspunt. Met daarna, wanneer nodig, aangevuld met professionele zorg en ondersteuning. 

Project Eigenwijks Brabantpark

Het doel van het project Eigenwijks Brabantpark is het realiseren van een veerkrachtige buurt. Waar mensen naar elkaar omkijken en op een positief gezonde wijze oud kunnen worden in een eigen woning. In deze buurt gaat ook nieuwbouw plaatsvinden die deze ontwikkeling faciliteert. 

Overige actielijnen