Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project Medische behandelcapaciteit

Aanleiding

De zorgvraag stijgt en wordt steeds complexer. Daarmee stijgt ook de behoefte naar voldoende kennis en expertise op het gebied van complexe ouderenzorg voor zorgorganisaties (intramuraal) dan wel in de keten (extramuraal). Daarnaast heerst krapte op de arbeidsmarkt, het aantal medewerkers in zorg groeit niet mee in de tred met de zorgvraag, dat alles stelt zorgorganisaties, professionals en de samenleving voor grote uitdagingen.

De afgelopen jaren is het besef bij bestuurders, managers én zorgprofessionals gegroeid dat hiervoor een gezamenlijke en maatschappelijke opdracht ligt.

Het integraal zorgakkoord (IZA) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) doen hierin al een voorzet. Thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan. Dit vraagt om andere wijzen van zorg leveren en ontvangen, anders organiseren en geldstromen her-alloceren. Dat vraagt nogal wat van alle geledingen in de zorg. Om deze transformatie te laten slagen is het van belang dat alle onderdelen transformeren om daadwerkelijk en duurzame veranderingen creëren. 12 zorgorganisaties met verschillende omvang hebben hiervoor de handen ineengeslagen om met elkaar te komen tot gepaste oplossingen en interventies op het gebied van de medische behandelcapaciteit.

Doel

Antwoord geven op de maatschappelijke vraag; behoud van toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor kwetsbare ouderen.
Om de huidige behandelcapaciteit optimaal te benutten ligt het voor de hand dat zorgprofessionals op een efficiënt en effectief mogelijke wijze te laten werken, zowel in als buiten de (eigen) zorgorganisatie.

Aanpak

Na de werkconferentie in 2021 zijn drie thema’s gekozen die impact maken op de doelstelling en de medische behandelcapaciteit vergroten. Deze thema’s zijn uiteengezet in de volgende deelprojecten:
1. Taakherschikking
2. Gezamenlijke avond-nacht en weekenddiensten (ANW)
3. Vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak

Hiervoor zijn visies ontwikkeld en interacties ingezet gedurende 2022. Uitkomsten, good practices worden gedeeld tijdens overlegmomenten en in een volgende werkconferentie. Zorgprofessionals, bestuurders, managers en stakeholders worden geïnformeerd, geïnspireerd en gemotiveerd door een kernteam van zorgprofessionals op de thema’s en de uitkomsten. Delen van kennis, expertise, verhalen, knelpunten etc. vormen uitgangspunten om in samenspraak te komen tot next steps.


Resultaten 2023

 • We leiden samen en domeinoverstijgend GZ-psychologen op (via TOP Opleidingsplaatsen).

 • We hebben good practices op het gebied van taakherschikking gedeeld.

 • Het professioneel leiderschap en de netwerksamenwerking is versterkt door training.

  De professionele samenwerking is versterkt d.m.v. regionale themabijeenkomsten door en voor specialisten ouderengeneeskunde (SO's) en verpleegkundig specialisten (VS’en).

 • Met vijf zorgorganisaties is een verkenning gestart van nieuwe perspectieven voor een toekomstbestendige behandeldienst.

 • Verkenning gestart van samen én domeinoverstijgend opleiden van VS’en.

 

Vervolg in 2024

 

1.      Borgen van huidige lopende zaken in de regio en in de organisaties.

 2. Doelmatige inzet van professionals:

 • Er wordt een flyer ontwikkeld over verticale taakherschikking om uit te dragen naar andere organisaties.

 • Verkenning met twee organisaties op het gebied van maximale samenwerking van behandeldiensten.

 • Vijf organisaties ontwerpen een nieuw perspectief voor de inrichting en organisatie van behandeldiensten.

 • Good practice ontwikkelen t.a.v. horizontale taakherschikking.

 • Professionals gaan aan de slag met multidisciplinaire kennisoverdracht en verkennen de inrichting van een gezamenlijke achterwacht.

Lees hier meer over verticale taakherschikking

 3. Uitstroom opvangen door instroom:

 • Gezamenlijk coschappen inrichten voor de regio, waardoor in 2025 jaarlijks tenminste twee coschappen zijn geregeld. 

 • Training leiderschap en netwerksamenwerking wordt nogmaals ingezet.

 • Verkenningsfase afronden wat betreft het gezamenlijk en domeinoverstijgend opleiden van verpleegkundig specialisten.

 • De arbeidsmarkt betrekken door het structureel aanbieden van kennisdeling, webinars en intervisie.

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor managers behandeldiensten om informatie te delen, samen te ontwikkelen, samenwerking te versterken en huidige zaken te borgen.  

Deelnemende organisaties

Avoord, De Wijngaerd, Groenhuysen, Het Hoge Veer, Maaswaarden, Mijzo, Park Zuiderhout, Raffy-Lâle-de Leystroom, St. Elisabeth, Surplus, tanteLouise, Thebe.

Meer informatie


Lianne van Goch, projectleider MBC, info@metzorgvoorzorg.nl

 

"Ik ben blij met de gezamenlijke erkenning voor dit maatschappelijk vraagstuk, we zijn klaar voor concrete actie(s)."