Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Project B!NC

Aanleiding 

Het aantal zorgprofessionals dat hun arbeidscontract opzegt en als zzp’er gaat werken wordt steeds groter. De gevolgen hiervan zijn op verschillende terreinen voelbaar in veel ouderenzorgorganisaties: in financieel opzicht, op het vlak van de kwaliteit van zorg en de druk die het legt op vaste medewerkers. De wet- en regelgeving verandert, dit vraagt actie van zorgorganisaties en zzp’ers.

Doelen

Het programma B!NC heeft een aantal doelen. Allereerst is het doel om de groep die nu als zzp’er werkt aan de regionale zorgsector te verbinden zodat meer grip en regie ontstaat op de kwaliteit en kosten van hun inzet.

Tweede doel is om het werkgeverschap te moderniseren. Deze modernisering is belangrijk om zzp’ers met een passend alternatief voor de zorg te behouden, wanneer schijnzelfstandigheid wettelijk wordt beperkt. Maar ook om de aansluiting te maken met de wensen van nieuwe jonge generaties en een aantrekkelijk werkgever te zijn. Zodat huidige en toekomstige zorgmedewerkers, ook met de zekerheden van het loondienstverband, met meer autonomie en zeggenschap kunnen werken en zelf kunnen bepalen waar wanneer en hoe zij willen werken.

Het derde doel is om meer regie op prijs en randvoorwaarden, door gezamenlijk de inkoop van commerciële bemiddelaars van zzp’ers en gedetacheerden te doen.

Aanpak

Er is gekozen voor een integrale aanpak waarmee de doelen door 3 projectteams worden gerealiseerd. Het gaat dan om:

1.       Inrichten van een regionaal loket om zzp’ers gezamenlijk in de regio te werven, selecteren, contracteren en matchen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk digitaal, met een afdoende bezetting van ervaren flexconsulenten.

2.       Ontwikkelen van regionaal innovatief werkgeverschap.

3.       Uitvoeren van een inkooptraject met alle bemiddelaars van zzp’ers en gedetacheerden door regionaal de krachten te bundelen.

Alle ouderenzorgorganisaties onderschrijven deze aanpak, maar niet iedereen zal direct aanhaken op alle projecten. Om zorg te dragen voor de juiste focus en implementatie van de projectresultaten wordt een focusgroep samengesteld. In de projectteams gaan professionals uit de organisaties aan de slag, aangevuld met ter zake kundige externe experts.

Acties 2023

In september hebben de bestuurders aan de transitietafels van West- en Midden-Brabant een principeakkoord gegeven op het integrale programma. In oktober is gestart met de formatie van de focusgroep en de projectteamleden. Voor het project regionale inkoop is een externe inkoopadviseur aangetrokken die per 1 november is gestart met de uitvoering.

Jaardoelen 2024

 • Het regionaal inkooptraject voor bemiddelaars van zzp’ers en gedetacheerden is uitgevoerd en de samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd in de organisaties.

 • Ten behoeve van het regionaal loket is een platform geselecteerd en gekoppeld, de bemensing is op orde, de diensten- en productportfolio is ontwikkeld, er is een organisatievorm gekozen en gerealiseerd, doelgroepgerichte marketing en communicatie vindt plaats en het loket is operationeel in Q4 2024.

 • Ten behoeve van het regionaal modern werkgeverschap is een verkenning gedaan op de belangrijke trends in de arbeidsmarkt en op bestaande best practices van modern werkgeverschap. Er zijn innovatieve contractvormen ontwikkeld en getoetst. Deze zijn tot stand gekomen door in Q1 en Q2 moderne werkers (GenZ, zzp’ers) te bevragen op hun wensen ten aanzien werk.

 • Om de noodzakelijke regionale samenwerking te versterken worden elk kwartaal bestuurdersdialogen georganiseerd. Er is veel gaande op het landelijke speelveld. Om tot innovatie te komen wordt aan de landelijke tafels door de bestuurders  invloed uitgeoefend met behulp van stakeholdermanagement.

Deelnemende organisaties 

 • Avoord

 • Dagelijks Leven

 • De Wijngaerd

 • Groenhuysen

 • Het Hoge Veer

 • Maaswaarden

 • Mijzo

 • Park Zuiderhout

 • Egala Zorg

 • St Elisabeth

 • Surplus

 • tanteLouise

 • Thebe

 • TWB

Meer informatie en contact 

Jacqueline Stuurstraat, jacqueline.stuurstraat@stuurraadendaad.nl