Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Transmurale Zorg adherentiegebied Amphia ziekenhuis

Doel

De ambitie is langdurige intensieve zorg voor kwetsbare ouderen in het verzorgingsgebied van het Amphia Ziekenhuis te voorkomen en uit te stellen. De zorg voor ouderen – thuis, in het ziekenhuis, bij de huisarts en in het verpleeghuis - vraagt om nauwe samenwerking in de keten. Door ketenpartners kennis en ervaring te laten delen, leren ze elkaars taal spreken en kunnen ze beter samenwerken. Domeinoverstijgend werken leidt tot meer doelmatigheid en betere kwaliteit van zorg.

"Elkaar echt zien en elkaars taal leren spreken… zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau vanuit de INHOUD!"

Inhoud

Transmurale Zorg Breda e.o. wordt gedragen door VVT-organisaties, huisartsengroepen, het Amphia Ziekenhuis, MSBA, Revant, de GGD West-Brabant, gemeenten en zorgverzekeraar CZ. Doel is de (organisatie van) zorg voor kwetsbare ouderen in de regio te verbeteren. Door passende zorg op de juiste plek, bij te dragen aan ‘thuis tenzij’ en ‘zelfstandig tenzij’ en elkaars taal beter te leren verstaan.

Behaalde resultaten in 2023

• Het Aanmeldportaal heeft zich voorbereid om vanaf 2024 onder de nieuwe naam ‘Regionaal Coördinatie Punt’ alle kortdurende intramurale VVT-zorg centraal te coördineren.

• In april 2023 is de afdeling Transmurale Zorg gestart. Een voorbeeld van transmurale samenwerking met professionals van De MARQ, Mijzo, Thebe en het Amphia.

• De samenwerking in de keten rondom Advance Care Planning is verbeterd. Met als resultaat een stijging van 42% in het aantal vastgelegde ACP-gesprekken.

• In samenwerking met Midden-Brabant en West-Brabant-West zijn twee nieuwe, regionale werkwijzen ontwikkeld voor ogen druppelen en steunkousen aan- en uittrekken. Voor oog druppelen is ook de regionale resultaatmeting uitgevoerd.

• Voor logeerzorg zien we een stijging van 62% van het aantal logees t.o.v. 2022.

• Verschillende dialoog- en realisatiesessies hebben plaats gevonden. Voor het eerst ook met cliëntenraden van de verschillende organisaties én inwoners. De opbrengsten van de sessies gebruiken we om de projecten en het programma te verrijken.

Jaardoelen 2024

Voor 2024 staat domein overstijgend uitvoering geven aan het regioplan West Brabant Oost centraal.

• In 2024 start het Regionaal Coördinatie Punt ook voor intramurale, kortdurende zorg.

• Het Keten Control Centrum gaat capaciteitsdata van het Amphia en de verschillende VVT-organisaties in de regio verbinden om te leren hoe we regionale coördinatie kunnen optimaliseren en zo goed mogelijk met schaarse capaciteit om kunnen gaan.

• Voor Advance Care Planning continueren we met het verstevigen van de samenwerking, het verbeteren van de registratie van ACP-gesprekken en de uitwisseling daarvan tussen professionals. Daarnaast willen we inwoners bewust maken van het belang van nadenken over de laatste levensfase.

  • Voor de Afdeling Transmurale Zorg staat monitoring en inzicht genereren in de effecten van deze afdeling centraal.

• We continueren de sprintsessies zelfredzaamheid voor nieuwe werkwijzen met Midden- en West-Brabant-West. De resultaatmeting van de werkwijze rondom steunkousen gaat plaatsvinden, evenals de implementatie van twee nieuwe werkwijzen.

• Voor het Mantelzorgplein wordt aan bekendheid gewerkt om meer inwoners én hun mantelzorgers te bereiken.

Meer informatie en contact

Vera Wientjens, vera.wientjens@verbeta.nl

https://www.tmz-breda.nl/