Vandaag samen doen wat
voor morgen nodig is

Transmurale Zorg adherentiegebied Bravis Ziekenhuis

Doel

Kwetsbare, thuiswonende ouderen moeten, wanneer de situatie daarom vraagt, zo snel mogelijk de meest passende zorg ontvangen. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet altijd. Daarom zijn tanteLouise, Groenhuysen en St. Elisabeth in 2019 het project transmurale samenwerking gestart. Het doel: langdurige intensieve zorg en Wlz-zorg voor kwetsbare ouderen voorkomen en uitstellen.

Inhoud

Via het regionale samenwerkingsverband West-West werken we samen met huisartsen, spoedeisende hulp, thuiszorgorganisaties en het Bravis Ziekenhuis aan manieren om ouderen met een spoedvraag zo snel mogelijk de beste en meest passende zorg te bieden. Uit deze samenwerking zijn initiatieven ontstaan die hebben gezorgd voor meer passende opnamecapaciteit en voor een betere en snellere toegankelijkheid van spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Resultaten in 2023

• Om de spoedzorg toegankelijk en houdbaar te houden, is een gezamenlijke regionale visie en actieplan vastgesteld. Het programma spoedzorg is gestart en er wordt aansluiting gezocht met het ROAZ-plan regio Brabant om de continuïteit van spoedzorg ook voor ouderen te waarborgen en verder uit te werken in 2024.

• Voor het realiseren van een fysiek Centrum voor Herstel en Acute Ouderenzorg werken het Bravis ziekenhuis, tanteLouise en Groenhuysen samen. De werkprocessen in- door- en uitstroom tussen de drie organisaties zijn uniform gemaakt. Ook is uitgewerkt hoe overige kortdurende zorg, anders dan geriatrische revalidatie, georganiseerd kan worden binnen het Centrum voor Herstel. Spelregels en randvoorwaarden zijn vastgesteld rondom een transmuraal MDO. Op alle items is een plan van aanpak opgesteld met een activiteitenplan waarmee verdere invulling in 2024 kan worden gerealiseerd.

• Groenhuysen, tanteLouise en TWB zijn in oktober 2023 gestart met het samenwerkingstraject ‘Horae’, een betekenisvolle stap op weg naar intensieve en toekomstbestendige transmurale samenwerking. Op de inhoudelijke thema’s ongeplande nachtzorg, dag invulling, Parkinson, casemanagement dementie, VPT en GRZ zijn werkgroepen met een afvaardiging van de drie organisaties gestart. De werkgroep ongeplande nachtzorg heeft geresulteerd in regio brede afspraken over de systeemfunctie van ongeplande nachtzorg.

• De netwerken TMZ en WestWest hebben samengewerkt aan het IZA-regiobeeld. Ook voor de IZA-regioplannen is gezamenlijk afgestemd, waardoor de samenwerking tussen beide netwerken verder geïntensiveerd is.

Vervolg in 2024

Bovenstaande samenwerkingen worden gecontinueerd in 2024 (en verder).

Meer informatie en contact

Leanne Otto, Leanne.Otto@tanteLouise.nl